Aanmelden

Aanmelden kinderopvang en onderwijs

Wat leuk dat u uw kind wilt aanmelden voor OBS Nicolaas Beets! U doet dit apart voor onderwijs en kinderopvang. Voor de kinderopvang kunt u uw kind meteen inschrijven. Voor onderwijs doet u dit bij voorkeur tijdens een van de open dagen.
Wij zijn een openbare basisschool. Op onze school zijn alle kinderen welkom: wij maken geen onderscheid op basis van godsdienst of levensbeschouwing. De aanname/plaatsing van nieuwe leerlingen op de OBS Nicolaas Beets verloopt volgens een aantal stappen die hierna omschreven zijn.

 

Aanmelding 

Regels aanmelden op de basisschool gemeente Rijswijk.

In Rijswijk kunnen ouders hun kind aanmelden voor de basisschool vanaf driejarige leeftijd. Uw kind kan op zijn 4e jaar naar de basisschool, daarvoor kan uw kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn voor aanstaande vierjarigen of als er een groep vol is en er geen kinderen meer in kunnen worden geplaatst.

Rondleiding en kennismaking
Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school, kunt u eerst een rondleiding door de school krijgen tijdens een open dag. Er zijn vaste dagen gepland waarop de rondleidingen worden gegeven. U kunt zich aanmelden voor de rondleiding via mandy.huisman@librijn.nl

 

Aanmelden kind jonger dan 4 jaar

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden voor de basisschool als hij of zij 3 jaar is. U vult hiervoor het aanmeldformulier in, deze is te vinden op de website van de school en/of op school verkrijgbaar. Sommige scholen hanteren een aantal vaste aanmeldperiodes per jaar. Kijk hiervoor op de website van de school.

Op scholen waar gedurende het schooljaar voldoende plekken zijn, worden kinderen direct geplaatst na aanmelding. Hier zijn voldoende kindplaatsen voor alle aangemelde leerlingen.

Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt uw kind maximaal 1 keer aanmelden op een school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden op die school.

 

Intake
U ontvangt een intakeformulier wanneer uw kind 2 jaar en 10 maanden of ouder is. Dit intakeformulier is bedoeld om informatie te verkrijgen over de ontwikkeling van uw kind en de eventuele extra ondersteuningsbehoeften van uw kind. U wordt uitgenodigd door de intern begeleider voor een intakegesprek waarin u uw antwoorden kunt toelichten. Heeft uw kind een extra ondersteuningsbehoefte, dan zullen we beoordelen of we passend onderwijs kunnen bieden aan uw kind. Dat doen wij allereerst aan de hand van ons schoolondersteuningsprofiel. 

Wij hebben het recht (want de zorgplicht) gedurende een periode van zes weken te beoordelen of wij uw kind het passende onderwijs kunnen bieden. Indien nodig kunnen wij deze periode eenmalig verlengen met vier weken.

 

Plaatsingsbeleid (inclusief voorrangsbeleid) OBS Nicolaas Beets

Alle vooraanmeldingen worden automatisch op de wachtlijst geplaatst. Wanneer uw kind 3 jaar wordt kijken we of uw kind geplaatst kan worden. Wij hebben op onze school vaak meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. We hanteren daarom het volgende ‘voorrangsbeleid’:
- kinderen uit een gezin waarvan al een of meer kinderen op de OBS Nicolaas Beets zit of zitten, worden als eerste geplaatst (op volgorde van aanmelding).
- Daarna volgen kinderen uit het postcodegebied (2281) van de school (op volgorde van aanmelding).
- Daarna volgen kinderen uit andere postcodegebieden binnen de gemeente Rijswijk (op volgorde van aanmelding).
- Via loting worden eventueel resterende plekken gevuld.

De schoolleiding kan te allen tijde besluiten af te wijken van het voorrangsbeleid in geval van bijzondere of noodzakelijke redenen.

 

De schoolleiding bepaalt één keer per maand welke kinderen kunnen worden geplaatst (met inachtneming van alle criteria zoals hierboven uiteengezet). Bij kinderen jonger dan 4 jaar gebeurt dit - indien mogelijk - 11 maanden voor de 4e verjaardag van het kind. Bijvoorbeeld: wordt een kind in januari 4 jaar, dan wordt in februari van het voorgaande jaar bepaald of het kind in januari van het volgende jaar kan worden geplaatst. 

Besluiten wij dat een kind kan worden geplaatst, dan verstuurt onze school een bewijs van inschrijving naar de ouders/verzorgers en de eventuele huidige school. Wanneer uw kind niet direct geplaatst kan worden, dan ontvangt u hierover bericht en kunt u ervoor kiezen om op de wachtlijst geplaatst te worden. 

Kennismakingsgesprek en wendagen
De groepsleerkracht zal 6 tot 8 weken voordat uw kind vier jaar wordt contact met u opnemen. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland en wendagen bepaald, zodat uw kind een zo fijn mogelijke start kan maken bij ons op school. 

Voor extra informatie met betrekking tot ons aannamebeleid verwijzen wij u naar dit document.

 

Tussenschoolse opvang

Wilt u uw kind aanmelden voor de overblijf? Download de bijlage en lever het ingvulde formulier in bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

OBS Nicolaas Beets
Beetslaan 97
2281 TH Rijswijk

 

070 - 395 26 09
directie@obs-nicolaasbeets.nl