Carroussel homepage 1
 

Vakantie- en verlofregeling

Hieronder vindt u de algemene vakantie- en verlofregeling zoals wij die op OBS Nicolaas Beets hanteren.

Vakantie
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet.

Als door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers de leerling niet binnen de
schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet) kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op vrijstelling geregeld schoolbezoek. Hiervoor is een werkgeversverklaring noodzakelijk. De directeur van de school mag in dat geval maximaal tien schooldagen extra verlof verlenen volgens artikel 13a van de Leerplichtwet. Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar.

 

Verlof

Op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’.
In de hierna te noemen gevallen kan directie verlof toekennen, zolang er niet meer dan 10 verlofdagen in een schooljaar zijn toegekend.
 
Gewichtige omstandigheden:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen.
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  • In de 1e graad maximaal 5 schooldagen
  • In de 2e graad maximaal 2 schooldagen
  • In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag
  • In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen
   Soort bewijs: rouwkaart
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag.
 • Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.


Daarbij geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen kunt schriftelijk via Social Schools bij het directie indienen. Belangrijk daarbij is dat de aanvraag binnen een redelijke termijn wordt ingediend. Wanneer dit door omstandigheden niet is gelukt, is een toelichting noodzakelijk. 
 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde documenten, zoals trouw- of rouwkaart.
 • De toestemming of afwijzing ontvangt u schriftelijk via Social Schools van de directie van de school.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 • Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee lesweken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.

 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval géén verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets in het laagseizoen
 • Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Vakantiespreiding
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
 • Kroonjaren, sabbatical, wereldreis/verre reis