Aanmelden kinderopvang en onderwijs

Wat leuk dat u uw kind wilt aanmelden voor OBS Nicolaas Beets! U doet dit apart voor onderwijs en kinderopvang. Voor de kinderopvang kunt u uw kind meteen inschrijven. Voor onderwijs doet u dit bij voorkeur tijdens een van de open dagen.

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar één van onze open dagen te komen en u wilt uw kind inschrijven? Dan kunt u ons een mail sturen op info@obs-nicolaasbeets.nl.

 

De OBS Nicolaas Beets is een openbare basisschool in Rijswijk. Op onze school zijn alle kinderen welkom, wij maken geen onderscheid op basis van godsdienst of levensbeschouwing. De aanname/plaatsing van nieuwe leerlingen op de OBS Nicolaas Beets verloopt volgens een aantal stappen die hieronder zijn beschreven.

 

Aanmelding 
De regels van aanmelden op de basisschool binnen de Gemeente Rijswijk zijn als volgt.

In Rijswijk kunnen ouders hun kind aanmelden voor de basisschool vanaf 3 jaar.

Uw kind kan met 4 jaar naar de basisschool, daarvoor kan uw kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. 

Rondleiding en kennismaking
Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school, kunt u eerst een rondleiding door de school krijgen tijdens een open dag. We geven op een aantal vaste dagen in het schooljaar rondleidingen, zodat u op een fijne manier kennis kunt maken met onze school. U kunt zich aanmelden voor de rondleiding via info@obs-nicolaasbeets.nl

 

Aanmelden kind jonger dan 4 jaar

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden voor de basisschool als hij of zij 3 jaar is. U vult hiervoor het aanmeldformulier in, deze kunt u opvragen via de mail info@obs-nicolaasbeets.nl of op school bij de administratie. We hanteren een aantal vaste aanmeldperiodes per jaar. 

Wanneer we voldoende plek hebben, kunnen we uw kind direct plaatsen na aanmelding en na het intakegesprek. Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt uw kind maximaal één keer aanmelden op een school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden op onze school.

 

Intake
U ontvangt voor uw definitieve toelating een intakeformulier. Dit intakeformulier is bedoeld om informatie te verkrijgen over de ontwikkeling van uw kind en de eventuele extra ondersteuningsbehoeften van uw kind. U wordt uitgenodigd door de intern begeleider voor een intakegesprek waarin u uw antwoorden kunt toelichten. Heeft uw kind een extra ondersteuningsbehoefte nodig, dan zullen we beoordelen of we passend onderwijs kunnen bieden aan uw kind. Dat doen wij allereerst aan de hand van ons schoolondersteuningsprofiel. 

Wij hebben het recht (zorgplicht) gedurende een periode van zes weken te beoordelen of wij uw kind het passende onderwijs kunnen bieden. Indien nodig kunnen wij deze periode eenmalig verlengen met vier weken.

 

Plaatsings-/ voorrangsbeleid OBS Nicolaas Beets

Wanneer uw kind 3 jaar wordt kijken we of uw kind geplaatst kan worden.

Wij hebben op onze school vaak meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. We hanteren daarom het volgende voorrangsbeleid:

  • kinderen uit een gezin waarvan al een of meer kinderen op de OBS Nicolaas Beets zit(ten), worden als eerste geplaatst (op volgorde van aanmelding).
  • daarna volgen de kinderen uit het postcodegebied 2281 van de school (op volgorde van aanmelding).
  • daarna volgen kinderen uit andere postcodegebieden binnen de Gemeente Rijswijk (op volgorde van aanmelding).
  • door middel van loting worden eventueel resterende plekken gevuld.

De schoolleiding kan te allen tijden besluiten af te wijken van het voorrangsbeleid in geval van bijzondere of noodzakelijke redenen.

 

De schoolleiding bepaalt één keer per 6 weken welke kinderen kunnen worden geplaatst (met inachtneming van alle criteria zoals hierboven is beschreven). Bij kinderen jonger dan 4 jaar gebeurt dit, indien mogelijk,

11 maanden voordat het kind 4 jaar wordt. Bijvoorbeeld: wordt een kind in januari 4 jaar, dan wordt in februari van het voorgaande jaar bepaald of het kind in januari van het volgende jaar kan worden geplaatst. 

Besluiten wij dat een kind kan worden geplaatst, dan verstuurt onze school een bewijs van inschrijving naar de ouders/verzorgers en de eventuele huidige school. Wanneer uw kind niet direct geplaatst kan worden, dan ontvangt u hierover bericht en kunt u ervoor kiezen om op de wachtlijst geplaatst te worden. 

Kennismakingsgesprek en wendagen
De groepsleerkracht zal 6 tot 8 weken voordat uw kind vier jaar wordt contact met u opnemen. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland en wendagen bepaald, zodat uw kind een zo fijn mogelijke start kan maken bij ons op school.